RODO      
  
POSTUP RECENZNÍHO ŘÍZENÍ ODEVZDANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

(v souladu s publikací Dobre praktyki w procedurach recenzenckich w nauce dostupnou na internetových stránkách polského Ministerstva školství: www.nauka.gov.pl)

1.Odevzdané příspěvky procházejí nejdříve vstupním hodnocením, které provede redakce.
2.Vstupně přijaté příspěvky jsou předány dvěma nezávislým recenzentům (příspěvky v cizím jazyce jsou předány alespoň jednomu recenzentovi, který je zaměstnán v zahraniční vědecko-vzdělávací institucí, jiné než je národnost autora příspěvku).
3.Recenzenti nejsou zaměstnáni ve stejné vědecko-vzdělávací instituci jako autor příspěvku a nejsou s ním v žádném pracovním poměru, nedochází mezi nimi k žádnému střetu zájmů, nejsou v blízkých osobních vztazích nebo spolu vědecky v průběhu posledních dvou let před napsáním recenze nespolupracovali.
4.Recenzenti nejsou členy Vědecké rady a mají potvrzené kompetence v daném oboru, jak rovněž vyvíjí v tomto směru vhodnou vědeckou činnost.
5.Redakce se řídí pravidlem double blind peer review a dodržuje zásadu, aby recenzenti a autoři příspěvků neznali svou identitu.
6.V případě, že skupina odborníku je v určitém oboru přílíš úzká a nelze dodržet požadavek obsažený v bodu 3, je možné od tohoto požadavku upustit.
7.Redakce nezasahuje do rozhodnutí recenzenta o přijetí nebo nepříjetí příspěvku k recenzování.
8.Recenzenti se zavazují k zachování mlčenlivosti až do doby otištění recenzovaného příspěvku.
9.Vzor formuláře pro recenzi je dostupný na internetových stránkách www.bohemistyka.pl v záložce Postup recenzního řízení.
10.Recenzent svou recenzi doručí do redakce jak v elektronické, tak papírové podobě s vlastnoručním podpisem. Doba archivace papírové recenze činí 2 roky. Recenze musí být ukončena jednoznačným stanoviskem, ve kterém bude uvedeno, zda má být příspěvek otištěn nebo nikoli.
11.Redakce nebere v úvahu recenze, které nesplňují věcné a formální požadavky kladené na vědeckou recenzi a není v souladu s dostupným vzorem.
12.Výtky, připomínky a poznámky recenzenta jsou předány autorovi recenzovaného příspěvku, jehož povinností je provést na jejich základě opravu zmíněného příspěvku. Recenzet má právo provést opětovnou kontrolu opraveného příspěvku.
13.Pokud autor příspěvku s výtkami, připomínkami nebo poznámkami recenzenta nesouhlasí, má právo se k nim písemně vyjádřit. V této situaci je rozhodnutí o publikování příspěvku na šéfredaktorovi, kterého v jeho rozhodnutí podpoří Vědecká rada. Rozhodnutí bude učiněno na základě analýzy výtek, připomínek a poznámek uvedených ve zmíněné recenzi, písemném vyjádření autora a předložené koncové verzi příspěvku.
14.Recenzování příspěvků probíhá bez finančních nároků dle zavedeného zvyku.
15.Články, které recenzenti odmítnou, jsou archivovány v redakci po dobu 2 let.
16.Redakce jednou ročně zveřejňuje aktuální seznam recenzentů, se kterými spolupracuje. V elektronické verzi je tento seznam trvale dostupný na internetových stránkách.


FFORMULÁŘ PRO RECENZI

P.č.Kritérium hodnoceníAnoNeHodnotící stupnice
(od 1 do 5)
Poznámy
1.Je název příspěvku shodný s jeho obsahem?
2.Je rozsah příspěvku v souladu s jeho obsahem?
3.Je kompozice příspěvku vhodná?
4.Vnáší příspěvek nové poznatky do vědeckého diskursu?
5.Je použita metodologie správná?
6.Byl bibliografický aparát vhodně vybrán a je správně citován?
7.Je ilustrační materiál (např. tabulky, obrázky apod.) logicky svázán s obsahem příspěvku?
8.Splňuje použitý jazyk požadavky kladené na vědecké texty?
9.Koresponduje uvedené resumé s obsahem příspěvku?
10.Je možné příspěvek otisknout v aktuální podobě?
11.Je možné příspěvek otisknout bez provedení doporučených změn?
12.Je možné příspěvek otisknout po provedení doporučených změn?


Případné podrobnější poznámky (týkající se např. provedení změn txtu příspěvku, jeho zkrácení, změny názvu apod.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


..............................

(misto, datum)
...............

(podpis)

 

Časopis "Bohemistyka" © 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem.
Návrh a vykonání webové stánky - Daniel Balowski.