RODO      
  
V časopise "Bohemistyka" jsou dodržovány veškeré standardy publikační etiky v souladu s Committee on Publication Ethics (COPE).

I. ETICKÉ STANDARDY

Cílem časopisu "Bohemistyki" je vklad v rozvoj vědy a výzkumu v rámci bohemistických studií na světě. Redaktor a vydavatel zaujímají neutrální postoj vzhledem obsahu tištěných příspěvků. "Bohemistyka" má totiž sloužit akademickým diskusím nezávisle na jejím charakteru a tématu. Příspěvek, který má být v "Bohemistyce" otištěn, musí splňovat několik základních podmínek, mezi které patří zveřejnění aktuálního, přesného a věrohodného výzkumu. Autoři, redaktor, recenzenti, vydavatelé a redakční rada se snaží zajistit splnění veškerých standardů publikační etiky od chvíle odevzdání příspěvku až k jeho otištění. Kromě toho velice pozorně sledujeme činnost takových institucí, jako jsou Výbor pro publikační etiku (COPE) a Etická komise pro vědu a výzkum (KEwN), které tvoří publikační standardy a udělují rady, jak těchto standardů docílit. Níže uvádíme naše hlavní povinnosti a požadavky kladené na redaktora, recenzenta, autora a vydavatele.

1. ETICKÉ POŽADAVKY

1.1. Povinnosti redaktora
a) Redaktor vykonává svou funkci vyváženě, objektivně a spravedlivě a příspěvky hodnotí dle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ nebo občanství autorů.
b) Příspěvky určené k otištění v "Bohemistyce" jsou hodnoceny výlučně na základě jejich vědecké hodnoty, dosažených vědeckých cílů a bez komerčního kontextu.
c) Redaktor v určitých případech má právo řídit se vhodnou procedurou týkající se námitek spojených s etickými standardy a dodržovat ji v souladu s platnými nařízeními schválenými redakční radou. Tento postup umožní autorovi příspěvku zaujmout stanovisko vůči zmíněným výtkám. Všechny výtky a námitky musí být prozkoumány nezávisle na tom, kdy byl příspěvek přijat k tisku. Celá dokumentace spojená s řešením uvedené situace musí být archivována.

1.2. Povinnosti recenzenta
a) Recenzent je povinen aktivně se účastnit procesu recenzního řízení, zvláště pak v učinění rozhodnutí, zda má být příspěvek otištěn nebo nikoli, zkontrolovat doručený rukopis v termínu, objektivně ho zhodnotit a pomoci ve zlepšení jeho kvalit.
b) Recenzent je vázán mlčenlivostí ve věci informací získaných od redaktora nebo autora. Rukopis nesmí uchovávat nebo pořizovat jeho kopie.
c) Pokud recenzent zjistí, že části příspěvku, který má být v časopise "Bohemistyka" otištěn, jsou shodné s částmi příspěvku vytištěným v jiném časopise nebo publikaci, nebo jsou jim nápadně podobné, musí o celé záležitosti informovat redaktora.
d) Recenzet si musí být vědom možného střetu zájmů (finančních, institucionálních, osobních nebo jiných vazeb spojujících recenzenta a autora) a o této skutečnosti redaktora neprodleně informovat. Pokud to bude nutné, recenzent musí být připraven odstoupit od recenzování příspěvku.
e) Podrobnější popis povinností recenzenta je umístěn na internetových stránkách časopisu "Bohemistyka" v záložce Postup recenzního řízení.

1.3. Povinnosti autora
a) Autor souhlasí s tím, že povede přesnou evidenci údajů týkajících se jeho vkladu ve vznik příspěvku (za účelem jejich zpřístupnění na základě oprávněné žádosti) a z důvodu situace, kdyby se musel vzdát svých autorských práv k příspěvku. V odůvodněných případech, ve kterých existuje souhlas zaměstnavatele, subjektu finančně podporujícího autora nebo jiné třetí osoby, jsou tyto údaje archivovány v systému AMUR k pozdějšímu využití.
b) Autor musí potvrdit, že příspěvek, který předal k tisku, nebude otištěn rovněž v jiném časopisu nebo publikaci. Pokud některé části příspěvku, který má být v časopise "Bohemistyka" otištěn, jsou shodné s částmi příspěvku vytištěným v jiném časopise nebo publikaci, nebo jsou jim nápadně podobné, autor musí tuto skutečnost potvrdit a uvést jeho zdroj. Kromě toho musí redaktorovi doručit kopie všech textů, které mohou obsahovat shodné nebo podobné části.
c) Autor je povinen potvrdit, že výzkum byl proveden správně a v souladu s vhodnou metodologií. Text, který je přenesen z jiného zdroje, musí být uveden v citoslovcích (ve formě citátu). Autor musí získat povolení k přetisku obrazových objektů (obrázky, fotografie) z jiných zdrojů.
d) Autor se musí ujistit, že veškerý výzkum s účastí osob byl proveden v souladu s předpisy a požadavky platnými v daném státě. Autor musí od těchto osob získat povolení k publikaci a brát ohledy na jejich soukromí.
e) Autor musí informovat redaktora o všech možných konfliktech a střetech zájmů (např. dojde k situaci, která by mohla být chápána jako vyvíjení nátlaku na redakci časopisu během přípravy příspěvku k tisku).
f) Autor musí okamžitě informovat redaktora nebo vydavatele časopisu "Bohemistyka", pokud si ve svém příspěvku všimne významné chyby a spolu s redaktorem pak zpracuje erraty, přílohu, vložku nebo jinou informaci, nebo - pokud to bude nutné - stáhne článek z tisku.

1.4. Povinnosti vydavatele
a) Vydavatel časopisu "Bohemistyka" prohlašuje, že je v jeho zájmu dodržovat výše uvedené standardy a postupy.
b) Podrobnější informace týkající se etických standardů, kterými se vydavatel řídí, najdete v II. kapitole Informace pro autory časopisu "Bohemistyka".
c) Redaktor časopisu "Bohemistyka" potvrzuje, že vydavatel souhlasí s výše uvedenými pravidly a požadavky a zavazuje se k jejich dodržování v rámci vlastní pracovní činnosti a v rámci pracovní činnosti redakce a redakční rady.

2. POSTUPY A ŘÍZENÍ V RÁMCI NEETICKÉHO CHOVÁNÍ

2.1. Identifikace neetického chování
a) Neetické chování může být identifikováno a nahlášeno redakci nebo vydavateli v kteroukoli dobu a kteroukoli osobou.
b) Neetické chování se týká jen záležitostí, které jsou popsány a charakterizovány ve výše uvedených odstavcích.
c) Osoba, která na neetické chování upozornila, musí redaktorovi nebo vydavateli dodat dostačující množství informací a důkazů, aby bylo možné v této záležitosti zahájit vhodné řízení. Veškeré stížonosti musí být před vydáním koncového rozhodnutí posuzovány stejným způsobem a se stejnou důležitostí.

2.2. Řízení
a) Vstupní rozhodnutí učiní redaktor, který - pokud je to nutné - se v dané věci nejdříve poradí s vydavatelem.
b) Důkazy neetického chování jsou archivovány, ale nejsou zpřístupněny vnějším osobám s výjimkou těch situací, které vyžadují zveřejnění.

2.3. Drobný přestupek
V případě drobného přestupku redaktor má právo v dané věci rozhodnout samostatně bez další konzultace a autor má právo se k uvedeným výtkám vyjádřit.

2.4. Závažný přestupek
V případě závažného přestupku redaktor může o celé záležitosti informovat autorova zaměstnavatele. Redaktor nebo vydavatel musí rozhodnout, zda během analýzy získaných informací existuje potřeba spolupracovat se zaměstnavatelem nebo dalšími experty.

2.5. Závěrečné řízení
a) V situaci, když se jedná o nedorozumění nebo chybnou aplikaci přípustných norem, redaktor informuje autora a recenzeta.
b) Redaktor pošle autorovi dopis se srozumitelně a výrazně uvedenými výtkami o nedodržení etických standardů a bude ho varovat před podobným chováním v budoucnu.
c) Redaktor zveřejní formální a detailní oznámení o přestupku.
d) Redaktor pošle oficiální dopis univerzitě, na které je autor zaměstnán nebo subjektu, který výzkum financoval.
e) Redaktor oficiální stáhne příspěvek z tisku v časopise "Bohemistyka" a zároveň o tomto kroku bude informovat autorova zaměstnavatele.
f) Redakce zakáže publikování vědeckých příspěvků autora, který se neetického jednání dopustil (na dobu určitou).
g) Redaktor bude o celé situaci a výsledku šetření informovat odborovou organizaci nebo vyšší instanci, která rozhodne o dalším postupu.

Etické standardy byly zpracovány na základě Cambridge Journals Ethical Standards.

II. INFORMACE PRO AUTORY ČASOPISU "BOHEMISTYKA"

Redaktoři, kteří nesou plnou zodpovědnost za časopis "Bohemistyka", se snaží dosáhnout následujících cílů:
1) uspokojení potřeb čtenářů a autorů prostřednictvím tisku nových, objevných článků, kritických recenzí a příspěvků, které vyšly tiskem v "Bohemistyce" nebo jiných časopisech a "kronikářských" textů týkajících se světové a tuzemské bohemistiky a bohemistických center;
2) trvalé zdokonalování časopisu a vysoká kvalita publikovaných příspěvků;
3) podpora svobody slova a tisku a zachování integrity registru tištěných materiálů prostřednictvím zveřejnění tištěného seznamu příspěvků v pětiletých intervalech, a každoročně na internetových stránkách seznamu všech dříve publikovaných příspěvků (srov. http://www.bohemistyka.pl/spis_rocznikow.php php?ln=pl), jak rovněž prostřednictvím databáze Univerzity A. Mickiewicze v Poznani (https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bo);
4) odmítnutí a vyloučení ekonomických příspěvků, které porušují intelektuální standardy platné ve vědě a etice;/td>
5) v případě, že nastane taková potřeba, publikování různých oprav, vysvětlení a omluv.
 
A. Podmínky přijetí příspěvku k tisku
1. Rozhodnutí redakce ve věci přijetí příspěvku k tisku nebo jeho odmítnutí je založeno výhradně na hodnocení přínosnosti, stupně originality a srozumitelnosti textu a také na hodnocení jeho významu pro vědecké bádání a kompatibility obsahu příspěvku s tematickým rozsahem "Bohemistyki". Akceptovány jsou jen články a jiné příspěky, které významným způsobem přispějí k vývoji vědeckého bádání.
2. Redaktoři mají plné právo a kompetence k odmítnutí/přijetí příspěvku k tisku.
3. Příspěvky nejdříve podléhají vstupnímu hodnocení redakce, později jsou odeslány k vnější recenzi.
4. Popis postupu recenzování se nachází v záložce Postup recenzního řízení (http://www.bohemistyka.pl/procedura_rec.php?ln=pl). V odůvodněných případech redakce má právo odstoupit od procedury uvedené v záložce Postup recenzního řízení.
5. Autor je povinen zaujmout stanovisko vůči poznámkám, výtkám nebo připomínkám recenzenta a v případě evidentní chyby je zavázán je odstranit a vnést požadované opravy.
6. Autor má právo se odvolat vůči rozhodnutí redakce. Odvolání musí mít písemnou formu a obsahovat odůvodnění.
7. Redakce je povinna odpovědět autorovi na jeho odvolání v průběhu 7 pracovních dnů. V případě, že autor nebude s odpovědí redakce spokojený, má právo se odvolat k vydavateli časopisu nebo ke Committee on Publication Ethics (viz http://publicationethics.org).
8. V případě, že příspěvek bude přijat k tisku, ale jeho tisk se přesune do dalšího čísla, autor bude o tomto faktu informován. Tato situace může nastat jenom v tom případě, že nastanou závažné problémy spojené s jeho tiskem v původně plánovaném čísle. Odvolání vůči tomuto rozhodnutí se řídí stejnými pravidly jako odvolání vůči zamítnutí přijetí příspěvku k tisku (viz bod č. 4 Podmínek přijetí příspěvku k tisku).
9. Redakce se zavazuje, že příspěvky kriticky reagující na texty, které byly otištěny již v dřívějších číslech časopisu, budou co nejdříve zveřejněny. Autoři kritizovaných příspěvků pak mohou opětovně reagovat na zveřejněnou kritiku.
10. Příspěvky, ve kterých autoři uvádí negativní výsledky výzkumu, budou rovněž zveřejněny.
 
B. Etické požadavky
1. Redakce varuje před chybným a nedůkladným vědeckým postupem, kterým se rozumí plagiát, ghostwriting a guest authorship. Všechny projevy tohoto postupu budou odhaleny a oznámeny vhodným subjektům.
2. V situaci, když redakce bude na pochybách týkajících se pravdivosti příspěvku nebo správnosti vědeckého postupu, může se v dané věci dotazovat autora. V případě, že redakce neobdrží uspokojivou odpověď, celá záležitost bude řešena ve spolupráci se zaměstnavatelem nebo vhodným subjektem (např. Etická komise pro vědu a výzkum KEwN).
3. V souladu s nařízením polského Ministerstva školství (MNiSW) redakce zavedla ghostwritingovou "hráz". "Čtenáři by měli mít jistotu, že autoři příspěvku prezentují výsledky svého bádání přehledným, jasným a korektním způsobem nezávisle na tom, zda jsou přímými autory textu nebo využili pomoci odborného subjektu (fyzická nebo právní osoba). Výsledkem etického postoje vědeckého pracovníka a zavedení nejvyšších redakčních standardů je průhlednost uvedených informací o subjektech, které ovlivnily vznik textu (meritorní, věcný, finanční vklad apod.), což je projevem nejen dobrých mravů, ale i občanské zodpovědnosti" (https://pbn.nauka.gov.pl/; 29.11.2011).
4. Všechna odhalená pochybení bude redakce archivizovat, zvláště pak pochybení týkající se nedodržení etických požadavků platných ve vědních oborech (více na toto téma na internetových stránkách http://publicationethics.org) a nechá je potvrdit vhodným subjektem (více na téma etiky ve vědních oborech na internetových stránkách Etické komise pro vědu a výzkum KEwN: https://sip.lex.pl/akty-prawne/akty-korporacyjne/kodeks-etyki-pracownika-naukowego-287453395).
5. Redakce se zavazuje, že v případě porušení etických požadavků zahájí řízení, které přispěje k řešení uvedené situace.
6. Články, recenze a ostatní příspěvky zveřejněné v "Bohemistyce" musí dodržovat mezinárodní etické požadavky (srov. https://publicationethics.org/resources/resources-and-further-reading/international-standards-editors-and-authors).
7. V případě článků, ve kterých autor popisuje svůj výzkum na základě autentických osob, požaduje se souhlas těchto osob se zveřejněním uvedeného příspěvku.
8. Autor, který pošle příspěvek k tisku, musí k němu doložit prohlášení o účasti jednotlivých autorů na vzniku příspěvku (s uvedením jejich místa působení - afiliace a vkladu - kontribuce), prohlášení, že se nejedná o plagiát a že nepracuje s falešnými údaji. Zodpovědnost za pravdivost prohlášení nese autor příspěvku.
9. V odůvodněných případech má redakce právo vyžádat si všechny informace týkající se pramenů financování obdrženého příspěvku, vkladu vědecko-výzkumné instituce a jiných subjektů (tzv. financial disclosure) nebo o úloze investora v uvedeném výzkumu.
 
C. Technické požadavky na příspěvek
1. Délka článku může být maximálně 20 normostran (velikost A4, 2 000 znaků na normostraně), délka recenze a ostatních příspěvků (např. informace, jubilejní články apod.) - maximálně 8 normostran. Příspěvky mohou být napsány v polském, českém, anglickém nebo německém jazyce.
2. Poznámky a odkazy se uvádí na konci článku.
3. Tabulky, grafy a jiné grafické objekty musí být umístěny za textem na samostatných stránkách (je také nutné, aby byly poskytnuty jako samostatný soubor). V textu je pak autor povinen označit místo, kde mají být tyto objekty vloženy.
4. Názvy časopisů, konferencí a citáty, pokud nejsou v textu označeny jiným způsobem, např. jinou velikostí písma, se uvádí v uvozovkách.
5. Kurzívou se označují všechny lexémy, výrazy, fráze, věty, dále i názvy celistvých prací a jejich částí (např. kapitoly), názvy článků, cizojazyčné fráze, jež jsou součástí textu. Ve výtisku je nutno označit tyto úryvky vlnovkou.
6. Důležité informace se v textu rozdělují mezerníkem, ve výtisku musí být podtrženy přerušovanou čárou.
7. Význam výrazů, idiomů nebo frází se uvádí v jednoduchých uvozovkách ('význam').
8. Na konci příspěvku musí být umístěno resumé v polštině nebo češtině a v angličtině (v rozsahu asi 8-10 řádků v obou jazycích) a také krátká informace o autorovi včetně jména, akademických titulů, afiliace, výzkumných zájmů, čísla ORCID a e-mailu.
9. Texty musí být dodány elektronickou poštou (psané v programu MS WORD).
10. Prosíme autory o přesné uvedení jména, příjmení, odborných a vědeckých hodností a titulů, obce, města nebo domovské univerzity, soukromé nebo korespondenční adresy a telefonních čísel nebo e-mailu (což urychlí kontakt s autory např. v případě provedení korektury a předání separátu nebo autorského výtisku).
 
D. Další informace
1. Původní, originální verzí časopisu je papírová verze. Všechny otištěné příspěvky se objeví na internetových stránkách teprve po 3 měsících od data jejich tisku v papírové verzi.
2. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
3. Redakce se řídí pravidlem věcné, politické aj. nezávislosti, čimž není závislá na vydavatelích. Řídí se výlučně kvalitou tištěných příspěvků a jejich přínosem pro čtenáře časopisu.
4. "Bohemistyka" nezveřejňuje přetisky reklam, neotiskuje rovněž články a jiné příspěvky, které vyšly tiskem v jiných časopisech.
5. Autor nemá žádné náklady spojené s tiskem svého textu v časopise Bohemistyka.
6. Autor, který pošle svůj příspěvek k tisku v "Bohemistyce", souhlasí zároveň s jeho zveřejněním na internetových stránkách časopisu, jak rovněž v databázích SCOPUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS, PBN (Polska Baza Naukowa), POL-on, Pol-Index, Pressto a AMUR (úschovna příspěvků Univerzity A. Mickiewicze v Poznani), ICM internetová platforma.
7. Autor při odevzdání článku k publikaci uděluje redakci časopisu "Bohemistyka" (a databázím, se kterými redakce "Bohemistyka" spolupracuje) neúplnou licenci CC BY-NC-ND, takže autor může své dílo použít i pro své vlastní účely, aniž by musel získávat další souhlas redakční rady časopisu "Bohemistyka".
8. Vnítřní pravidla redakčního řízení určují zvláštní předpisy.

 

Časopis "Bohemistyka" © 2001-2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem.
Návrh a vykonání webové stánky - Daniel Balowski.