RODO      
  
2008 / Select an article:

BALOWSKA Grażyna, BALOWSKI Mieczysław
Problemy ze standaryzacją współczesnego języka czeskiego (cz. 1)

BIELEC Dorota
Czescy autorzy w polskim drugim obiegu a polsko-czeskie stereotypy

DAMBORSKÝ Jiří
Podobné, leč neshodné překladové otisky

GWÓŹDŹ-SZEWCZENKO Ilona
Dwie rewolucje. O pewnym (niedostrzeżonym, acz istotnym) aspekcie czeskiej międzywojennej poezji proletariackiej

HUBAČEK Jaroslav
Metaforizace v sociolektech

KOŚCIUKIEWICZ Justyna
Krytyczny obraz świata w twórczości Josefa Svatopluka Machara

LEDERBUCHOVÁ Ladislava
Realismus a literární fikce jako problém didaktický

LUBAŚ Władysław
Czeska polityka językowa

MACHOVÁ Svatava
Syntax obecné češtiny

MACUROVÁ Alena
Nakročení k dnešku (Poznámky k české nauce o stylu a textu)

MARTINEK Libor
K pojetí estetické hodnoty v díle Jana Mukařovského a jeho následovníků (se zvláštním zřetelem k axiologické problematice mezitextovosti)

MOLDANOVÁ Dobrava
Spisovatelky a jejich hrdinky na přelomu 19. a 20. století

MOLĘDA Jacek
Phonological Adaptations of Anglicisms in Polish and Czech. A Critical View

НЕЩИМЕНКО Галина П.
Речевой узус компьютерного дищлогического общения через призму оппозипии "регулируемое - нерегулируемое речевое поведение" (на фоне сопоставления русского и чешского языков)

ORŁOŚ Teresa Zofia
O czeskich nazwach kulinarnych

PLESKALOVÁ Jana
Vývoj pravopisu ve staré češtině

SIATKOWSKA Ewa
Slawizmy u Lindego, Jungmanna i Pfula w ujęciu porównawczym

SIATKOWSKI Janusz
Słowiańskie nazwy 'nerek' w świetle materiałów gwarowych i źródeł historycznych
Mapa

STEFAŃSKI Michał
Karel Teige i pułapka konstruktywizmu

SVOBODA Jiří
Svár poezie s ideologií (K básnickému vývoji Josefa Hory)

TKACZEWSKI Dariusz
Český národní korpus - internetowe źródło standaryzacji i weryfikacji języka czeskiego oraz nowoczesne narzędzie dydaktyczne

VIKTORA Viktor
Proglas a Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit

ZAREK Józef
Kraina pamięci w nowej czeskiej i polskiej literaturze śląskiego pogranicza

 

Journal "Bohemistyka" © 2001-2022. All rights reserved.
Webmastering - Daniel Balowski.