RODO      
 
 
"Bohemistyka" – międzynarodowe forum dyskusji bohemistów

    "Ma polityka liczne pisma, ma literatura, zwłaszcza nadobna, szereg tygodników i miesięczników, mają różne zawody swoje zawodowe czasopisma – jeden język, narzędzie wszystkich, wszystkim potrzebne, a nie przez wszystkich zarówno cenione, nieraz krzywdzony i poniewierany, nie dopuszczany do głosu, nie ma się nawet gdzie pożalić" – takie słowa napisano w 1901 r. w pierwszym numerze "Poradnika Językowego". I tak się stało, jak postanowili redaktorzy "Poradnika": ten "skromny miesięcznik" wypełnił i wypełnia ów brak już przez ponad sto lat.

    Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonanie, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak trudnych warunków doby obecnej, do wydawania nowego pisma slawistycznego, jestem przekonany, że działam zgodnie z życzeniami zainteresowanych. Tym nowym czasopismem jest "Bohemistyka", wydawana przez Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ten periodyk ukazuje się cztery razy w roku.

     Czasopismo "Bohemistyka" udostępnia trwały, wolny i powszechny dostęp do artykułów w formie dokumentów cyfrowych przede wszystkim za pomocą strony internetowej.

    Czym ma być "Bohemistyka"? Przede wszystkim pełną i rzetelną informacją oraz skuteczną pomocą dla wszystkich bohemistów w pierwszym rzędzie w Polsce. W tym celu ma to być organ wymiany myśli, wątpliwości, a także zdobytych doświadczeń, organ, który będzie zapoznawał odbiorcę z przeglądem dotychczasowego dorobku, z organizowanymi konferencjami etc., możliwie najlepszą formą przekazu informacji i myśli bohemistycznej. Z tego względu wzorem dla "Bohemistyki" stały się takie pisma, jak "Nase řeč", "Česká literatura" i "Český jazyk a literatura", od których przejąłem również strukturę pisma i jego format.

    Stawiając sobie jako jeden z punktów programu zbliżenie pracowników naukowych oraz sympatyków, zajmujących się lub interesujących się zagadnieniami bohemistycznymi, czasopismo to będzie zawierać – obok działu naukowego – dział recenzji i dział sprawozdawczy. Dlatego postanowiłem skupić się na trzech podstawowych celach, uwzględnionych w strukturze pisma w formie działów. Są to:

1.Dział naukowy, gdzie będą informacje o aktualnym stanie i dorobku naukowo-badawczym bohemistyki oraz gdzie będą zamieszczane artykuły z dziedziny literaturoznawstwa i językoznawstwa czeskiego, także prace komparatystyczne.

2. Dział recenzji, omówień i not, w którym znajdą się informacje o książkach bohemistycznych, ukazujących się na czeskim, polskim i światowym rynku wydawniczym. Ułatwi to odbiorcy szybszą orientację w nowościach, dlatego treść czasopisma będą uzupełniać: przegląd krytyczny ruchu wydawniczego, przegląd nowości oraz omówienia prac naukowych.

3. Dział kronikarski, w którym chciałbym informować czytelników o ośrodkach bohemistycznych w świecie, jubileuszach czeskich i światowych bohemistów, konferencjach naukowych poświęconych problematyce języka i literatury czeskiej etc., informacje pożyteczne i możliwie pełne. Będą tu zamieszczane także sprawozdania z konferencji naukowych, artykuły rocznicowe i jubileuszowe polskich i światowych bohemistów, a także sprawozdania z działalności instytucji i organizacji bohemistycznych w świecie.

    Czy cele te zostaną zrealizowane, będzie zależeć nie tylko ode mnie czy od osób wchodzących w skład redakcji pisma. Winniśmy wszyscy włączyć się w redagowanie "Bohemistyki", aby problematyka ta mogła być właściwie propagowana. Od harmonijnej i planowej współpracy będzie zależeć także wartość tego czasopisma. Dlatego też zwracam się do wszystkich Czytelników z gorącą prośbą, by nie byli tylko odbiorcami, lecz zechcieli być także współtwórcami. Nie chcę krępować nikogo formą współpracy. Każdy głos czy to artykuł, czy recenzja, sprawozdanie z konferencji naukowej, informacja, wszystko może mieć cenne znaczenie i wartość praktyczną, wszystko może mieć wpływ na oblicze pisma. Dzięki współpracy nie będzie ono martwym drukiem, lecz żywym słowem, stanowiącym pomost pomiędzy bohemistami i ośrodkami bohemistycznymi w Czechach i poza ich granicami. Łamy "Bohemistyki" stoją otworem dla wszystkich, którzy podejmą współpracę.

    Zachęcając do współpracy, pragnę podać adres kontaktowy. Najszybszy jest jednak kontakt e-mailowy. Proszę piszcie i przesyłajcie teksty na następujący adres e-mailu: bohemistyka@amu.edu.pl lub mieczyslaw.balowski@amu.edu.pl. Możecie również przesyłać teksty (wraz z dyskietkami) na adres:

Redakcja "Bohemistyki"
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Aleksandra Fredry 10
PL–61–701 Poznań

 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.