RODO       
 

 
PODSTAWOWE ZASADY RECENZOWANIA NADESŁANYCH PRAC:

(opisane m.in. w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzencyjnych w nauce, dostępnej na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl)

1.Nadesłane teksty są poddawane przez Redakcję wstępnej ocenie.
2.Teksty wstępnie przyjęte do publikacji przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów (teksty w języku obcym są przesyłane do co najmniej jednego recenzenta, afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy).
3.Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy, i nie pozostają względem autora w zależności służbowej, nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w bliskich stosunkach osobistych oraz nie pozostawali względem autora w bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4.Recenzenci nie są członkami Rady Naukowej i są kompetentni w danej dziedzinie oraz posiadają odpowiedni dorobek naukowy.
5.Redakcja stosując zasadę double blind peer review, przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.
6.W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punkcie 3, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady.
7.Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
8.Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.
9.Wzór formularza recenzji znajduje się na stronie internetowej www.bohemistyka.pl w zakładce Procedura recenzowania.
10.Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie artykułu do publikacji.
11.Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie jest zgodna z przesłanym wzorem recenzji.
12.Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Natomiast recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
13.Jeśli autor nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich. Wówczas decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny przy wsparciu członków Rady Naukowej na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
14.Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.
15.Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji przez okres dwóch lat.
16.Raz w roku Redakcja zamieszcza w wersji papierowej, a w sposób ciągły na stronie internetowej, uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi Redakcja współpracuje.


FORMULARZ RECENZJI

Lp.Kryterium ocenyTakNieOcena skalaryczna
(od 1 do 5)
Uwagi
1.Czy tytuł artykułu odpowiada jego zawartości?
2.Czy objętość artykułu odpowiada randze jego zawartości?
3.Czy kompozycja artykułu jest poprawna?
4.Czy artykuł wnosi elementy nowości do nauki?
5.Czy zastosowana przez autora metoda jest właściwa?
6.Czy literatura jest właściwie dobrana i poprawnie cytowana?
7.Czy materiał ilustracyjny (np. tabele, rysunki) wiąże się logicznie z artykułem?
8.Czy język artykułu spełnia kryteria poprawnościowym stosowanym w wypowiedziach naukowych?
9.Czy streszczenie koresponduje z zawartością artykułu?
10.Czy artykuł kwalifikuje się do druku w obecnej postaci?
11.Czy artykuł kwalifikuje się do druku bez dokonania zmian?
12.Czy artykuł kwalifikuje się do druku po wprowadzeniu zmian?


Ewentualne uwagi szczegółowe (np. zmiany w tekście, skrócenie tekstu, tytułu itp.)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................


..............................

(miejscowość, data)
...............

(podpis)

 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.