RODO       
 

 
W "Bohemistyce" przestrzega się zasad etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE).

I. STANDARDY ETYCZNE

Misją "Bohemistyki" jest przyczynienie się do rozwoju nauki, jak również rozwoju wiedzy i badań bohemistycznych na świecie. Redaktor i wydawca zajmują neutralne stanowisko względem treści drukowanych w czasopiśmie. "Bohemistyka" ma bowiem przyczynić się do debaty akademickiej, niezależnie od charakteru i tematu tej debaty. Artykuł drukowany w "Bohemistyce" powinien spełnić kilka warunków, z których jednym jest potwierdzenie i pokazanie aktualnych, dokładnych i wiarygodnych badań. Autorzy, redaktor, recenzenci, wydawca i rada redakcyjna dążą do spełnienia obowiązku zapewnienia standardów etycznych na wszystkich etapach zaangażowania od złożenia artykułu do publikacji do jego druku. Ponadto śledzimy uważnie działania takich stowarzyszeń, jak Komitet ds. Etyki Publikacji (COPE), Komitet Etyki w Nauce (KEwN), które wyznaczają standardy i udzielają wskazówek na temat stosowania właściwych praktyk w celu spełnienia tych wymogów. Poniżej znajdują się nasze główne wymogi stawiane redaktorowi, recenzentowi, autorowi i wydawcy.

1. WYMOGI ETYCZNE

1.1. Wymogi stawiane redaktorowi
a) Redaktor wykonuje swoje obowiązki w sposób zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy, nie dyskryminując autorów ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, etniczne i ich geograficzne pochodzenie.
b) Artykuły do publikacji w "Bohemistyce" przyjmowane są wyłącznie w oparciu o ich wartość naukową, prezentację osiągnięć naukowych i bez komercyjnego celu.
c) Redaktor w stosownych przypadkach powinien przyjąć odpowiednie procedury odnośnie zarzutów natury etycznej i przestrzegać ich zgodnie z zasadami i procedurami przyjętymi przez radę redakcyjną. To powinno dać autorowi rzetelną możliwość ustosunkowania się do tychże zarzutów. Wszelkie zarzuty powinny być badane niezależnie od tego, kiedy publikacja została przyjęta do druku. Dokumentacja dotycząca tych zarzutów powinna być przechowywana.

1.2. Wymogi stawiane recenzentom
a) Recenzent powinien przyczynić się do procesu podejmowania decyzji w sprawie druku artykułu, jak również powinien pomóc poprawić jego jakość, przeglądając rękopis obiektywnie i terminowo.
b) Recenzent powinien zachować poufność wszelkich informacji dostarczonych przez redaktora lub autora. Nie powinien zachowywać ani kopiować rękopisu.
c) Recenzent powinien poinformować redaktora o treściach artykułu drukowanego lub przekazanego do druku w "Bohemistyki", które znajdują się w publikacji wydrukowanej w innym miejscu i które są zasadniczo podobne do recenzowanej treści rękopisu.
d) Recenzent musi być świadomy o potencjalnym konflikcie interesów (finansowym, instytucjonalnym, osobistym lub inny związek łączący recenzenta i autora) oraz powiadomić o tym redaktora, a jeśli to konieczne, wycofać swoją gotowość recenzowania rękopisu.
e) Bardziej szczegółowy opis obowiązków recenzenta jest zamieszczony na stronie internetowej "Bohemistyki" w zakładce "Procedury recenzowania".

1.3. Wymogi stawiane autorom
a) Autor zgadza się prowadzić dokładną ewidencję danych dotyczących wkładu, który włożył w opracowanie artykułu (w celu zapewnienia dostępu do tych danych na podstawie uzasadnionego wniosku), oraz w razie potrzeby wycofać swoje prawa do tego rękopisu. W uzasadnionych przypadkach, w których pozwala na takie działanie pracodawca, podmiot finansujący badania lub inne zainteresowane osoby, dane te są deponowane w repozytorium AMUR do wykorzystania w przyszłości.
b) Autor powinien potwierdzić, że artykuł złożony do druku nie jest oddany lub przyjęty do druku w innym miejscu. Jeśli fragmenty artykułu są zgodne z opublikowaną lub przekazywaną do druku treścią artykułu, powinien on potwierdzić ten fakt i podać jego źródło. Ponadto powinien on dostarczyć redaktorowi kopie wszelkich prac, które mogą zawierać podobne elementy lub podobne treści.
c) Autor powinien potwierdzić, że wszystkie badania w pracy są prawdziwe i ważne. Treść powielana z innych źródeł powinna ujęta w cudzysłów (w formie cytatu). Autor musi uzyskać pozwolenie na reprodukcję treści (obrazów, zdjęć) z innych źródeł.
d) Autor powinien upewnić się, że wszystkie badania z udziałem ludzi są zgodne z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w danym państwie. Autor powinien uzyskać jednoznaczną zgodę od tych ludzi na upublicznienie materiałów i szanować prywatność tych ludzi.
e) Autor powinien poinformować redaktora o wszelkich potencjalnych konfliktach interesów (np. gdy zaistnieje fakt, który mógłby zostać uznany lub postrzegany jako wywieranie nadmiernego wpływu na redakcję czasopisma w dowolnym momencie publikowania jego artykułu).
f) Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora lub wydawcę "Bohemistyki", kiedy zauważy znaczący błąd w swojej publikacji, a następnie wraz z redaktorem opracować i opublikować erratę, aneks, informację, sprostowanie lub - w razie potrzeby - wycofać artykuł z druku.

1.4. Wymogi stawiane wydawcy
a) Wydawca "Bohemistyki" zapewnia, że jego dobrą wolą jest utrzymywanie standardów określonych powyżej.
b) Bardziej szczegółowe procedury standardów etycznych obowiązujących wydawcę znajdują się w rozdziale II.
c) Redaktor "Bohemistyki" zapewnia, że wydawca zgadza się z przedstawionymi wyżej zasadami lub zasadniczo podobnymi oraz przyjmuje je do wiadomości i stosowania we własnej produkcji, w pracy redakcji i rady redakcyjnej.

2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W NIEETYCZNYCH ZACHOWANIACH

2.1. Identyfikacja nieetycznego zachowania
a) Nieetyczne zachowanie może być zidentyfikowane i zgłoszone redakcji i wydawcy w każdym czasie i przez kogokolwiek.
b) Nieetyczne zachowanie dotyczy tylko przykładów, które są opisane powyżej.
c) Osoba, która informuje o nieetycznym zachowaniu powinna dostarczyć redaktorowi lub wydawcy wystarczających informacji i dowodów do wszczęcia właściwego postępowania. Wszelkie skargi powinny być poważnie brane pod uwagę i traktowane w taki sam sposób do czasu wydania ostatecznej decyzji.

2.2. Postępowanie
a) Wstępna decyzja powinna zostać podjęta przez redaktora, który, jeśli jest to konieczne, powinien skonsultować się w tej kwestii z wydawcą.
b) Dowody nieetycznego zachowania powinny być gromadzone i nie powinny być udostępniane na zewnątrz z wyjątkiem tych zarzutów, które powinny być publikowane.

2.3. Drobne naruszenia - w przypadku drobnego naruszenia redaktor może podjąć decyzję samodzielnie bez dalszej konsultacji, w każdym przypadku autor powinien mieć możliwość ustosunkowania się do wszystkich zarzutów.

2.4. Poważne naruszenia - w przypadku poważnego uchybienia redaktor może powiadomić pracodawcę o sytuacji pozwanego. Redaktor lub redaktor lub wydawca powinni zdecydować, czy istnieje potrzeba zaangażowania pracodawców w analizę dostępnych danych lub czy istnieje potrzeba dalszych konsultacji z ekspertami.

2.5. Postępowanie końcowe
a) Redaktor poinformuje autora i recenzenta, kiedy wydaje się, że jest to nieporozumienie lub błędne zastosowanie dopuszczalnych norm.
b) Redaktor prześle autorowi list z wyraźnie i mocno sformułowanymi zarzutami dotyczącymi naruszenia i ostrzeże go przed podobnymi zachowaniami w przyszłości.
c) Redaktor opublikuje formalne i szczegółowe powiadomienie z wyszczególnieniem przewinienia.
d) Redaktor prześle oficjalne pismo do uczelni autora lub agencji finansującej badania.
e) Redaktor oficjalnie wycofa publikację z druku w "Bohemistyce", a jednocześnie poinformuje pracodawcę autora o tym fakcie.
f) Redakcja zakaże publikowania prac naukowych osoby, która popełniła nieetyczne zachowanie (na czas określony).
g) Redaktor zgłosi sprawę i przekaże wyniki wstępnego postępowania do organizacji zawodowej lub wyższej instancji w celu dalszego postępowania.

Standardy etyczne opracowano na podstawie Cambridge Journals Ethical Standards..

II. INFORMACJE DLA AUTORÓW "BOHEMISTYKI"

Redaktorzy, czują się odpowiedzialni za czasopismo "Bohemistyka", pragną dążyć do:
1) zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, publikują prace nowatorskie, krytyczne (recenzje) publikacji wcześniejszych w "Bohemistyce" i innych czasopismach oraz kronikarskie dotyczące bohemistyki;
2) ciągłego doskonalenia czasopisma i zapewnienia wysokiej jakości publikowanych materiałów;
3) wspierania wolności wypowiedzi oraz zachowania integralności rejestru drukowanych prac, publikują w formie pisemnej co pięć lat, a na stronie internetowej co roku wykaz wszystkich wcześniej publikowanych prac (por. http://www.bohemistyka.pl/spis_rocznikow.php?ln=pl) oraz poprzez bazę danych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui);
4) wykluczenia publikacji biznesowych, naruszających standardy intelektualne, obowiązujące w nauce i etyce;
5) publikowania poprawek, wyjaśnień i przeprosin, gdy nastąpi taka potrzeba.
 
A. Zasady akceptacji artykułu do druku
1. Decyzja Redakcji w kwestii zaakceptowania lub odrzucenia artykułu do publikacji jest oparta wyłącznie na ocenie znaczenia, stopnia oryginalnośi i jasności artykułu, a także na ocenie znaczenie pracy dla badań naukowych i zgodności tematyki artykułu z zakresem tematycznym "Bohemistyki". Akceptujemy jedynie pracy, które znacznie przyczyniły się do rozwoju badań naukowych.
2. Redaktorzy biorą pełną odpowiedzialność i mają kompetencje do odrzucenia/przyjęcia artykułu.
3. Artykuły najpierw podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej, po czym są przesyłane do recenzji zewnętrznej.
4. Opis procesów recenzowania znajduje się w zakładce PROCEDURY RECENZOWANIA (http://www.bohemistyka.pl/procedura_rec.php?ln=pl). W uzasadnionych przypadkach Redakcja jest gotowa do odstępstw od procedur opisanych w zakładce PROCEDURY RECENZOWANIA.
5. Autor ma obowiązek ustosunkować się do uwag recenzenta, a w przypadkach bezdyskusyjnych jest zobowiązany do usunięcia błędów i naniesienia poprawek.
6. Autorowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Redakcji. Odwołanie powinno być złożone na piśmie i zawierać uzasadnienie.
7. Redakcja w ciągu 7 dni skieruje do autora odpowiedź na jego odwołanie. W przypadku, gdy Autor będzie nieusatysfakcjonowany odpowiedzią Redakcji, ma możliwość złożenia odwołania do Wydawcy czasopisma lub do Committee on Publication Ethics (viz http://publicationethics.org).
8. W przypadku, gdy artykuł zostanie przejęty do druku, a jego druk będzie przesunięty do następnego numeru, autor zostanie o tym powiadomiony. Sytuacja taka może wystąpić jedynie wtedy, gdy wystąpią poważne problemy związane z jego wydrukowaniem w planowanym pierwotnie numerze. Odwołanie od tej decyzji przebiega podobnie jak odwołanie na odmowę drukowania artykułu (patrz. pkt 4 Zasad akceptacji artykułu do druku).
9. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby badania, które podważają wcześniejsze prace opublikowane w czasopiśmie, były natychmiast drukowane. Natomiast autorzy krytykowanych materiałów będą mieli możliwość ustosunkowania się do opublikowanej krytyki.
10. Artykuły, w których autorzy prezentują negatywne wyniki badań, będą również publikowane.
 
B. Wymogi etyczne
1. Redakcja ostrzega przed przejawami nierzetelności naukowej. Przejawem nierzetelności naukowej jest plagiat, ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą demaskowane z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
2. W przypadkach, gdy Redakcja będzie miała wątpliwości co do rzetelności publikacji, zostanie skierowane zapytanie do autora w tej kwestii, a w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi odpowiednich pracodawców lub innego odpowiedniego organu do zbadania przypadków wątpliwych (np. KEw N).
3. Zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Redakcja wdrożyła procedurę zapory "ghostwriting". "Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej" (https://pbn.nauka.gov.pl/; 29.11.2011).
4. Wszystkie przejawy nierzetelności będą dokumentowane przez Redakcję, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce (szerzej patrz na stronie http://publicationethics.org) oraz zostały zatwierdzone przez właściwy organ (szerzej na temat etyki w nauce patrz na stronie Komitetu Etyki w Nauce: http://www.ken.pan.pl).
5. Redakcja dołoży wszelkich starań, aby w przypadku łamania zasad etyki zapewnić właściwe dochodzenie i uzyskać rozwiązanie problemu.
6. Artykuły, recenzje i inne materiały publikowane w "Bohemistyce" muszą być zgodne z międzynarodowymi wytycznymi w zakresie etyki (por. http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors).
7. W przypadku artykułów, w których autorzy swoje badania opisują na przypadku autentycznych osób, wymagana jest zgoda tych osób na publikację tego artykułu.
8. Autor przesyłając tekst, musi dołączyć oświadczenie o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji), braku plagiatu i braku fałszywych danych, odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spada na autora zgłaszającego tekst.
9. W uzasadnionych przypadkach Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania przesłanej pracy, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (tzw. financial disclosure) o roli fundatorów w badaniach.
 
C. Wymogi techniczne artykułu
1. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 20 stron normalizowanego maszynopisu (format A4, 2000 znaków na stronie), objętość recenzji i pozostałych tekstów (np. informacji, artykułów jubileuszowych itp.) - 8 stron. Tekst może być napisany w języku czeskim, polski, rosyjskim, angielskim lub niemieckim.
2. Przypisy należy podawać po artykule.
3. Tablice, wykresy i inne obiekty graficzne powinny być dołączone na końcu tekstu na oddzielnych kartach (także jako osobny plik). Natomiast w tekście Autor powinien zaznaczyć miejsce, do którego się one odnoszą.
4. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism, konferencji, cytaty, o ile nie są inaczej wyodrębnione w tekście, np. inną wielkością czcionki.
5. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty, zdania, ponadto tytuły prac zwartych i ich części (np. rozdziały), tytuły artykułów, zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst. Na wydruku te fragmenty należy oznaczyć linią falistą.
6. Podkreślenia tekstowe oznaczamy spacją na wydruku - podkreśleniem linią przerywaną.
7. Znaczenia wyrazów, idiomów czy innych zwrotów podajemy w łapkach ' '.
8. Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (lub czeskim) oraz angielskim.
9. Prace należy przesłać na dyskietce lub drogą e-mailową (wpisane do komputera w programie WORD) z jednym wydrukiem.
10. Autorów prosimy o dokładne podanie imienia i nazwiska, stopnia czy tytułu zawodowego lub naukowego, nazwy miejscowości, adresu do korespondencji, numeru telefonu lub emailu (co umożliwi szybki kontakt z autorem w celu przesłania korekty, nadbitek czy egzemplarza autorskiego).
 
D. Pozostałe informacje
1. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Wszystkie drukowane teksty znajdą się na stronie internetowej dopiero po upływie 3 miesięcy od ich druku w wersji papierowej.
2. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie odsyła.
3. Redakcja pracuje na zasadzie niezależności merytorycznej, politycznej itp. od wydawców, opierają się wyłącznie na zasadzie jakości publikowanych prac i ich przydatności dla czytelników czasopisma.
4. W "Bohemistyce" nie drukuje się przedruków reklam; nie publikuje się też artykułów ani innych prac, drukowanych w innym czasopiśmie.
5. Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z drukiem jego tekstu w czasopiśmie Bohemistyka.
6. Autor przesyłając tekst do druku w "Bohemistyce", wyraża zgodę na umieszczenie go na stronie internetowej czasopisma, a także w bazach danych SCOPUS, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO Discovery Service, ERIH PLUS, PBN (Polska Baza Naukowa), POL-on, Pol-Index, Pressto oraz AMUR (Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Platforma Internetowa ICM.
7. Autor, przesyłając artykuł do druku, udziela Redakcji czasopisma "Bohemistyka" (oraz bazom danych, z którymi współpracuje Redakcja "Bohemistyki") licencji CC BY-NC-ND niepełnej, czyli również Autor może korzystać ze swojego utworu do własnych celów bez potrzeby uzyskania dodatkowej zgody Redakcji czasopisma "Bohemistyka".
8. Wewnętrzny system zarządzania w Redakcji określa odrębny regulamin.

 

Czasopismo "Bohemistyka" © 2001-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt oraz wykonanie strony - Daniel Balowski.